În atenția vizitatorilor: pentru vizualizarea corectă a paginii APM Dolj, vă rugăm să accesați url-ul: http://apmdj.anpm.ro


Declarația Președintelui ANPM privind politica în domeniul calității 


Proiect SIPOCA 58 - Implementarea Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015 în ANPM – Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție a beneficiarului. Pentru îmbunătăţirea continuă a calitǎții serviciilor, ANPM a implementat în anul 2021 un sistem de management al calitǎții în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015. În acest sens, vă rugăm să completați acest CHESTIONAR cu răspunsurile, sugestiile și comentariile dumneavoastră!
  • Anunț important
 

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la data de 15 martie a.c.

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de bază „end of support” (ele fiind achiziționate în anul 2011), ceea ce determină dificultăți în accesarea simultană a aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.


  • În atenţia operatorilor aflaţi în procedura de revizuire a actelor de reglementare (AM/AIM): în M.O. 461/26.06.2023 a fost publicată Legea nr. 141 din 24 mai 2023, pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. (A se vedea prevederile Art. 73ˆ2)
  • aprilie 2023: a fost publicată LEGEA nr. 17 din 6 ianuarie 2023 pentru aprobarea, cu modificări și completări, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor (A se avea în vedere termenul prevăzut conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, Art. 34 alin. (5): Unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să depună la autoritatea competentă pentru protecţia mediului documentaţia completată conform prevederilor alin. (2) şi să solicite revizuirea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024.)
  • noiembrie 2022: În atenția operatorilor economici care au obligaţia să raporteze conform Ordinului nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje: s-a deschis sesiunea pentru introducerea datelor corespunzătoare anului 2021 în baza de date aferentă aplicaţiei „Ambalaje" dezvoltată în cadrul proiectului SIM, accesibilă la adresa: http://raportare.anpm.ro.
    Mai multe informații


Pentru informaţii anterioare datei de 27 Octombrie 2014, accesaţi pagina: 

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
vă rugăm să transmiteți o cerere la adresa de e-mail: arhiva[@]anpm.ro

În atenţia operatorilor economici / persoanelor fizice:


Plata tarifelor:

Plata tarifelor se face în contul APM DOLJ (CUI 4332444) nr. RO43TREZ2915032XXX000312, deschis la TREZORERIA CRAIOVA

Tarifele sunt reglementate prin ORDIN Nr. 1108/2007 din 5 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare.


Informare beneficiari ai măsurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020


Septembrie 2016: Informaţii privind proiectul „Construirea unui depozit naţional de eliminare a deşeurilor slab şi mediu radioactive" la Kozloduy, Bulgaria


Linkuri utile: